Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden lakimuutokset vahvistettiin

Maatalousyrittäjät saavat edelleen maksutta 26 päivää vuosilomaa kalenterivuodessa. Työkyvyttömyyden ajalle voi saada sijaisapua 20 päivää kalenterivuodessa tai pidempäänkin, jos työkyvyttömyyden perusteella on myönnetty sairaus- tai tapaturmapäivärahaa. Sijaisapua on jatkossa haettava kirjallisesti. Itse järjestetty lomitus muuttuu yrittäjäpohjaiseksi. Palvelumaksut nousevat maltillisesti.

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen lomitusjärjestelmän sisämarkkinoille soveltuvaksi 15.12.2015.

Lomituspalvelut ja rajoitukset
Lomittajat hoitavat jatkossa vain välttämättömät päivittäiset kotieläinten hoitotyöt. Maatalousyrittäjät saavat jatkossakin 26 päivää maksutonta vuosilomitusta vuosittain. Lomituspalveluihin on oikeus, jos kotieläinyksiköitä on vähintään kuusi (6). Tämä yksikkörajoite koskee myös turkistuottajia. Kasvinviljelijät eivät saa jatkossa sijaisapua.

Sijaisapua ei myönnetä aikuiskoulutukseen, tuottajajärjestöjen kokouksiin eikä ns. muun syyn perusteella.

Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävään sijaisapuun tulee rajoituksia. Pääsäännön mukaan työkyvyttömyyden perusteella saa sijaisapua enintään 20 päivää vuodessa. Sijaisapua voi saada myös pidemmälle työkyvyttömyysajalle, jos työkyvyttömyysajalle on myönnetty sairaus- tai tapaturmapäivärahaa. Yli 7 päivän työkyvyttömyydestä tulee toimittaa todistus paikallisyksikköön. Todistuksen työkyvyttömyydestä voi kirjoittaa lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Sijaisapua haettava jatkossa kirjallisesti
Sijaisapua on jatkossa haettava kirjallisesti ennen lomituksen alkamista. Tämä koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä maatalousyrittäjiä että itse järjestetyn lomituksen valinneita. Sijaisapuhakemuslomake löytyy Melan nettisivuilta mela.fi/tietoa-melasta/lomakkeet > Lomitus. Sijaisapuhakemuksen voi tehdä myös Lomitusnetissä osoitteessa www.mela.fi/asiointipalvelut ja esim. sähköpostilla.

Itse järjestetty lomitus muuttuu yrittäjäpohjaiseksi
EU:n säädöksistä johtuen itse järjestetyssä lomituksessa korvataan vain yrityksen tai ennakkoperintärekisteriin merkityn ammatinharjoittajan tuottamat lomituspalvelut. Korvaus (26,50 euroa tunnilta) maksetaan suoraan yritykselle tai ammatinharjoittajalle. Arvonlisäveron osuutta ei korvata.

Itse järjestettyä lomitusta ei korvata, jos lomittaja on työsuhteessa maatalousyrittäjään, toimii saman tilan yrittäjänä tai on tilan yrittäjän perheenjäsen. Korvausta ei myöskään makseta, jos palvelun on tuottanut tilan yrittäjien tai näiden perheenjäsenten kokonaan tai osittain omistama yritys.

Palvelumaksuihin korotuksia
Tuetun maksullisen lomituksen maksu nousee 13,75 euroon tunnilta ja täysin maksullinen lomitusapu 35 euroon tunnilta. Lisäksi sijaisavusta perittävään maksuun ja turkistuottajien maksulliseen lisävapaaseen tulee maltillinen korotus.

Eläinsuojelullisista syistä välttämättömistä valvontakäynneistä veloitetaan jatkossa 33 euroa käyntikerralta ja varallaolosta 5 euroa tunnilta.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 30. joulukuuta ja lait tulevat voimaan 1.1.2016.

This entry was posted in MELA. Bookmark the permalink.