Parlamentti hyväksyi uusia sääntöjä eläintautien leviämisen hillitsemiseksi

pets-cow-cows-farm-cute-animal-agriculture

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina toimia, joiden tavoitteena on auttaa torjumaan eläintautien, kuten lintuinfluenssan ja afrikkalaisen sikaruton, leviämistä aiempaa tehokkaammin. Uusien sääntöjen myötä kiinnitetään entistä enemmän huomiota eläimestä toiseen leviävien, ja mahdollisesti myös ihmisiin tarttuvien, tautien ennaltaehkäisyyn.

“Eläinterveyssäännöstön hyväksyminen on merkittävä saavutus. Laki mahdollistaa kolme asiaa: Ensimmäiseksi, säännöissä otetaan huomioon eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yhteys ihmisten terveyteen. Tämä suora yhteys sekä antibioottien vastuullinen käyttö auttavat torjumaan mikrobilääkeresistenssiä. Toiseksi, jatkossa voidaan keskittyä entistä enemmän leviävien eläintautien ennaltaehkäisyyn ja hillitsemiseen. Ja kolmanneksi, asetus yhdistää noin 40 lain osaa yhdeksi kokonaisuudeksi”, mietinnön esittelijä Jasenko Selimovic (ALDE, Ruotsi) sanoi.

Ennaltaehkäiseminen: eläinlääkkeiden vastuullinen käyttö

Uuden lain avulla pyritään panostamaan enemmän eläimestä toiseen leviävien, ja mahdollisesti myös ihmisiin tarttuvien, tautien ennaltaehkäisyyn. Laissa selkeytetään samalla viljelijöiden, kauppiaiden ja asiantuntijoiden, kuten eläinlääkäreiden ja eläinten omistajien, vastuuta eläintautien leviämisen ennaltaehkäisyssä.

Kaikkien maanviljelijöiden sekä eläinten pitäjien ja kauppiaiden on noudatettava hyvän kotieläintalouden periaatteita ja huolehdittava vastuullisesta eläinlääkkeiden käytöstä.  Eläinlääkärien on pyrittävä edistämään tietoisuutta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja ihmisten terveyden välisestä vuorovaikutuksesta sekä mikrobilääkeresistenssistä. Komissio puolestaan on sitoutunut tarkkailemaan antibioottien käyttöä eläimillä ja julkaisemaan säännöllisesti tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä.

Nopeita, läpinäkyviä, kokonaisvaltaisia ja tieteeseen perustuvia päätöksiä

Uuden lain myötä komissio voi päättää nopeasti täytäntöönpanosäädöksistä erittäin kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi silloin kun taudilla olisi kansanterveyden tai maataloustuotannon kannalta erittäin merkittäviä vaikutuksia.

Parlamentin jäsenet myös varmistivat, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) asiantuntijoita kuullaan kun luetteloa mahdollisesti vaarallisten tautien luetteloa päivitetään. Valmiussuunnitelmia laadittaessa on puolestaan kuultava merkittäviä sidosryhmiä, kuten maanviljelijöitä, eläinlääkäreitä ja eläinten hyvinvoinnin puolustajia.

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja laittoman lemmikkieläinten kaupan estäminen

Asetuksen mukaan kaikissa taudinehkäisy- ja torjuntatoimenpiteissä on otettava huomioon niiden vaikutus eläinten hyvinvointiin, mukaan lukien eläinten varjeleminen vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Uusien sääntöjen myötä lemmikkieläinten ammattimaisten kasvattajien ja myyjien on rekisteröidyttävä. Näin pyritään puuttumaan eläintautien leviämiseen laittomasti kaupattujen eläinten kautta. Komissio voi tarvittaessa myös pyytää EU-maita ottamaan käyttöön kansalliset tietokannat koirista, kissoista ja muista lemmikkieläimistä.

Seuraavaksi

Neuvosto hyväksyi parlamentin tiistaina hyväksymät eläinterveyssäännöt joulukuussa 2015. Asetus astuu voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Uusia sääntöjä on noudatettava 5 vuoden kuluessa niiden voimaantulosta.

 

This entry was posted in Maatalous / Kansanterveys. Bookmark the permalink.