Maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneisiin taloudellisiin vaikeuksiin tulossa helpotusta

agriculture-13730152618ej

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa lain säätämistä maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista.  Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia maatiloilla. Valtiontakaukset myönnetään pankkien antamille maksuvalmiuslainoille ja rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta.

Valiokunta antoi perjantaina 21. lokakuuta asiasta yksimielisen mietinnön (MmVM 10/2016).

Viitaten esityksen perusteluihin valiokunta toteaa, että maatalousmarkkinoilla on tapahtunut

odottamattomia markkinahäiriöitä, joiden seurauksena tuottajahinnat ovat laskeneet merkittävästi.

Tuotantopanosten hintojen nousu on jatkunut energiakustannuksia (sähkö ja polttonesteet) lukuun ottamatta, mikä on nopeasti johtanut siihen, että maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt ja tiloilla on vaikeuksia selviytyä normaalin toiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista tai velkojen lyhennyksistä.

Suurimmat maksuvalmiusongelmat ovat tällä hetkellä maito- ja sikatiloilla ja ne korostuvat etenkin viime vuosina suuria investointeja tehneillä tiloilla, joilla velkataakka on suuri ja jotka eivät tästä syystä ole ehtineet varautua odottamattomiin hinnan muutoksiin. Tämä joukko on kuitenkin se, joka tulevina vuosina kannattelee alkutuotantoamme ja sen tason säilymistä kotimaista kulutusta vastaavalla tasolla.

Valiokunta toteaa, että valtiontakausjärjestelmän kriteerien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia takauksen hakijoiden ja viranomaisten hallinnollisen taakan välttämiseksi. Valtiontakaukset otetaan käyttöön luottolaitosten myöntämille maksuvalmiuslainoille. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on 30 prosenttia maatalousyrittäjän kahden edellisvuoden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta keskiarvosta, kuitenkin enintään 110 000 euroa ja vähintään 30 000 euroa. Valtiontakaus voi koskea enintään 70 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä. Laina-aika on enintään 7 vuotta, johon voi sisältyä enintään kaksi lyhennysvapaavuotta.

Takaus voidaan myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrittäjälle maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että takaus voidaan myöntää myös turkistuottajalle. Takauksen saajalta peritään valtiolle vastaavaa takausmaksua kuin maatalouden. Valiokunta pitää välttämättömänä, että maksuvalmiustilanteen helpottamisesta hakijalle aiheutuvat rahoituskulut muodostuvat mahdollisimman alhaisiksi.

Valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen, että esityksen 2. ja 3. lakiehdotusta on tarkoitus soveltaa lainoihin, jotka on myönnetty ennen ehdotettujen lainmuutosten voimaantuloa. Tämä on välttämätöntä jo siitäkin syystä, että 3. lakiehdotuksen soveltamisalaan kuuluvia lainoja ei ole myönnetty vuoden 2008 jälkeen. Koska 2. lakiehdotuksen soveltamisalaan kuuluvia lainoja myönnetään edelleen, kyseiseen lakiehdotukseen on otettu selkeyden vuoksi säännös lain soveltamisesta myös ennen lain voimaantuloa myönnettyyn lainaan. Valiokunta pitää tärkeänä, että tämä lainsäädäntö tulee koskemaan myös jo syksyllä 2016 erääntyneitä lainaeriä.

Valiokunnan mietintö on luettavissa osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/MmVM_10+2016.aspx

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.