Suomen riistakeskus: Mahdollisuuksia riistakantojen hoitoon – maatalouden tukihaku 2013

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ei-tuotannollisten investointien tukea kosteikon tai perinnebiotoopin perustamiseen sekä sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä. Tämän lisäksi viljelijä, joka on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin ennen tämän vuoden tukihakua, voi hakea sopimusta toteuttamansa monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon.

Maatalouden ohjelmakauden vaihtuminen ja määrärahatilanne rajoittavat tänä vuonna erityisympäristötukien sekä ei-tuotannollisten investointien hakua.

Ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ei-tuotannollisten investointien tukea kosteikon tai perinnebiotoopin perustamiseen sekä sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä.

Viljelijä, joka on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin ennen tämän vuoden tukihakua, voi kuitenkin hakea sopimusta toteuttamansa monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon.

Ei-tuotannollisen investoinnin hakuaika on todennäköisesti 30.6 mennessä. Hakemus kannattaa jättää vain, jos on varma kosteikon toteutumisesta vuoden 2014 aikana. Erityistukisopimuksissa haku tapahtuu samanaikaisesti muiden viljelijätukien kanssa 30.4. mennessä. Hakemukset toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen.

Kaikilla tämän ohjelmakauden ei-tuotannollisilla investoinneilla toteutusaika on 31.3.2015 saakka. Mahdollisesta myönteisestä päätöksestä tulee olemaan vain hieman yli vuosi aikaa kosteikon tai perinnebiotoopin toteuttamiseen, eikä siihen ole saatavilla normaalia vuoden jatkoaikaa.

Viimeinen maksuhakemus tulee olla ELY-keskuksessa viimeistään 31.5.2015. Toteutusajan päättymisen jälkeen syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia. Tavallista tiukemmat rajoitteet toteutusaikaan kannattaa pitää mielessä jos valmistelee hakemusta tänä vuonna.

Koska kosteikon perustamisen tuki on vain yhdistysten haettavissa, on tämän vuoden haussa korostunut viljelijöiden ja metsästysseurojen tai paikallisten suojeluyhdistysten tiivis yhteistyö. Rajoitettu toteutusaika asettaa omat vaatimuksensa, ja tukea kannattaa hakea vain helposti toteutettaville kosteikoille jotta säästyy ikäviltä yllätyksiltä jos työt viivästyvät esimerkiksi sääolojen vuoksi.

Ympäristötuen mahdollisuudet kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon ovat tällä hetkellä merkittävin rahoitusmuoto viljelysalueiden vesilintuelinympäristöjen hoitoon sekä valumavesien mukana kulkeutuvat ravinne- ja kiintoainekuormituksen hillitsemiseen. Hyvällä kosteikolla voidaan parantaa lähijärven vedenlaatua ja samalla lisätä kotikulmien riistakantoja sekä metsästys- ja lintuharrastusmahdollisuuksia.

Luonnonhoitopellot ovat yksinkertaisen tehokasta riistanhoitoa

Peltoaukean keskelle perustetut harvaan kylvetyt ja monilajiset riista- tai niittypellot ovat peltopyiden paratiisi ja edellytys harvalukuisen kannan kasvulle. Monivuotinen niittypelto tarjoaakin turvallisen pesimä- ja poikueympäristön kylvöä seuraavina vuosina. Rauhalliselle metsänreunalohkolle kylvetty vahvakasvustoinen riistapelto houkuttelee hirviä, kauriita ja jäniksiä ruokailemaan pitkän talven tehdessä tuloaan. Luonnonhoitopellot ovat osa riistaelinympäristöjen hoitoa ja auttavat ylläpitämään vahvoja ja elinvoimaisia kantoja. Luonnonhoitopellot ilmoitetaan tukihaun yhteydessä 30.4. mennessä.

Vinkkejä kosteikon suunnitteluun ja toteutukseen

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen sivuilla www.kosteikko.fi on ohjeita kosteikon suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen mallikosteikkojen suunnitelmia saa käyttää mallina oman kosteikon suunnitteluun. Kosteikkojen toteuttamisesta kertovista kuvaesityksistä saa apua käytännön töiden suunnitteluun ja hankkeessa tehdyn kantapään kautta oppimisen välttämiseen.

Suomen riistakeskuksen vetämässä valtakunnallisessa kosteikkohankkeessa on toteutettu jo yli 30 kosteikkoa yhteispinta-altaan yli 200 hehtaaria. Hankkeen tavoitteet tullaan ylittämään reilusti kiitos maanomistajien, paikallisten yhdistysten sekä yritysten esimerkillisen osallistumisen kosteikkoelinympäristöjen hoitoon.

This entry was posted in Suomen Riistakeskus. Bookmark the permalink.